line decor
   ...ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน  ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 ...
line decor
 
 
 
 

 
 

กิจกรรม
ทัศนศึกษา อ.1 - ป.3
ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค
Siam Amazing Park
กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2562

   

กิจกรรม
ทัศนศึกษา ป.4 - ม.3
ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค
Siam Amazing Park
กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2562

   

กิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ช่วงกลางคืน
ปีการศึกษา 2562

   

กิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ช่วงเช้า
ปีการศึกษา 2562

   

กิจกรรม
การอยู่ค่าย พักแรม
ลูกเสือสามัญ - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

   

กิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

   

ยินดีต้อนรับ
ผอ.ชัชวาลย์ ไทยเที่ยง
และข้าราชการครูบรรจุใหม่

   

มอบเกียรติบัตร
นักเรียนที่เป็นตัวแทน
กิจกรรมศิลหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ จังหวัดสมุทรปราการ


   

กิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดี
วันรำลึก
วชิราวุธ รัชการที่ 6

   

กิจกรรม
ตักไข่พญานาค
ในวันลอยกระทง
เพื่อสบทบทุนการศึกษา

   

กิจกรรม
โครงการรณรงค์เดินวิ่ง
Fun - Run เพื่อสุขภาพ

   

กิจกรรม
มุทิตาจิต
ครูธิดารัตน์  ยาทิพย์
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน

   

กิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี 2562

   

กิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร
ประจำปี 2562

   

กิจกรรม
การทำสลัดโรล
ระดับมัธยมศึกษา

   

กิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2562

   

กิจกรรม
แห่เทียนจำนำพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา
ประจำปี 2562

   

กิจกรรม
ไหว้ครูประจำปี 2562

   

กิจกรรม
การอ่านสารเนื่องในวันยาเสพติด

   

กิจกรรม
การป้องกันลูกน้ำยุงลาย
ระหว่างโรงเรียนกับอนามัยมะนาวหวาน

   

กิจกรรม
อบรมโครงการสร้าง
จิตสำนึกพลเมือง
ชั้น ม.1- ม.3

   

กิจกรรม
การแสดงนักเรียน
ประจำปี 2562
วันเด็กแห่งชาติ

   

กิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

   

กิจกรรม
การอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

   

กิจกรรม
การอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญ่

   

กิจกรรม
การอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือสำรอง

   
  

กิจกรรม
การสอบนักธรรมตรี

   
  

กิจกรรมการ
วันสถปนาลูกเสือ

   
  

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
กลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน

   
  

กิจกรรมประชุม
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

โครงการทัศนศึกษานอกสถาน
ประจำปี ๒๕๖๑
ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 9 ตุลาคม 2561

   

โครงการทัศนศึกษานอกสถาน
ประจำปี ๒๕๖๑
ณ บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 9 ตุลาคม 2561

   

งานเกษียณอายุราชการ
ประจำปี ๒๕๖๑
ครูยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถ

   

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

   

กิจกรรมวันแม่ห่งชาติ

   

กิจกรรมเห่เทียนเนื่อง
ในวันเข้าพรรษา

   

กิจกรรมปล่อยปลา
ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

   

กิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน
กลุ่มห้วยน้ำหวานเกมส์

   

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

   

กิจกรรมวันสุนทรภู่ :
วันภาษาไทยแห่งชาติ

   

กิจกรรมเดินสวนสนาม
ทบทวนคำปฎิญาณลูกเสือ
กลุ่มห้วยน้ำหวาน

   

กิจกรรมการสอบอ่าน - เขียน
นักเรียนปีการศึกษา 2561
ภาคเรียนที่ 1

   

กิจกรรมไหว้ครู
ปีการศึกษา 2561 

   

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน
นักเรียนปีการศึกษา 2561
ภาคเรียนที่ 1

   

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ภาคเรียนที่ 1

   

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
นักเรียนปีการศึกษา 2561
ภาคเรียนที่ 1

   

ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนปีการศึกษา 2561
ภาคเรียนที่ 1

   

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2560

   

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
สร้างสำนึกพลเมือง
ปีการศึกษา 2560

   

กิจกรรมกีฬาห้วยน้ำหวานเกมส์
ปีการศึกษา 2560

   

สอบ o-net
สนามสอบโรงเรียบ้านมะนาวหวาน

   

กิจกรรมการเข้าค่าย และเดินทางไกล
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
7-9 กุมภาพันธ์ 2561

   

กิจกรรมการเข้าค่าย และเดินทางไกล
ลูกเสือสามัญ
8-9 กุมภาพันธ์ 2561

   

กิจกรรมการเข้าค่าย และเดินทางไกล
ลูกเสือสำรอง
7 กุมภาพันธ์ 2561

   

วันครูแห่งชาติ
16 มกราคม 2561

   

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
12 มกราคม 2561

   

กิจกรรมวันคริสต์มาส
ปีการศึกษา 2560

   

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
29 ธันวาคม 2560

   

 


        

 
        
 

 

 
             
 


โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน    อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
โทร.๐๓๖ ๖๘๐ ๓๓๐
ที่อยู่ ๑๙๘ หมู่  ๘ ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๔๐