....ยินดีต้อนรับสู่เว้บไซต์โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป.ลบ.2 ......
   
นางสาวธิดารัตน์  ยาทิพย์
ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน
     
นางลำใย  เชื้อสามารถ
นางศรีภูมิ  หวังเจริญ
นายสัญชัย  ประสานสุข
คบ.คหกรรมศาสตร์
ศษ.บ.ประถมศึกษา
พธ.บ.ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครู  คศ.1
     
นายเฉลา  กุลเมือง
นายวีรภัทร  กองแก้ว
นางนรินทร์ฑมาศ  สีบูลา
คบ.พลศึกษา
คบ.พลศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครู คศ.1
ครู  คศ.2
     
นางสาวฐิติพร  ยืนยงค์
นางสาวสุภาพร  โสภโณทัย
นางนฤธร  ถมจอหอ
ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ครู  คศ.1
ครู  คศ.1
ครู  คศ.1
     

 

 

 

 

 

 

   
นายเอกชัย เปรมปราคิน
นางสาวคัทลียา นิลศิริ
นางสาวเบญจมาภรณ์  พุฒแป้น
คบ.วิทยาศาสตร์
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.บ..วิทยาศาสตร์
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
     

 

 

 

 

 

 

 

   
นางสาวสุภาวรรณ ซื่อสัตย์
นางสาวปรียา แตงน้อย
นางสาววิภาวดี แกล่งกล้า
คบ.ภาษาอังกฤษ
คบ.การศึกษาปฐมวัย
คบ.คณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
     
 
นายอนุภาพ  โตโสภณ
นายนพพร  บัวสอาด
นายวรพล  พวงภู่
ลูกจ้างประจำ ช่างปูนชั้น 4
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
นักการภารโรง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ไอซีที โครงการประชารัฐ
     
     
     
     
     
     
      กลับด้านบน