line decor
   ...ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน...
line decor
 
 
 
 

         
              โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี      จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2466 เปิดสอนครั้งแรกใช้อาคารชั่วคราว เปิดสอนชั้น ป. 1 – ป. 3 มีนักเรียน 35 คน ครู 1 คน คือ นายโอด  พิมพ์ประชา ปี พ.ศ 2540 โรงเรียนได้รับผลกระทบจากโครงการพระราชดำริสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จึงจำเป็นต้องอพยพมาสร้าง ณ ที่แห่งใหม่โดยนายกำธร วัฒนกุล  ผู้บริหารในขณะนั้นพร้อมด้วยคณะครู กำนันอำนาจ บุญด้วยลาน ผู้ปกครองนักเรียน เจ้าหน้าที่ ตำรวจสภต. มะนาวหวาน ได้ไปขอรับบริจาคที่ดินจากนายเจริญชัย อินทร์เฉลียว จำนวน17 ไร่ ซึ่งอยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม

              โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างโดยได้รับเงินโครงการฯ จนกระทั่ง        วันที่ 14 กรกฎาคม  พ.ศ. 2541 คณะครูและชาวบ้านได้ร่วมกันขนวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน มาในที่แห่งใหม่


             ปีพ.ศ. 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 ได้อนุญาตให้โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน  เปิดทำการสอนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนทั้งหมด  281  คน  ชาย 136 คน หญิง 145 คน  ครู  17  คน  ชาย  2  คน  หญิง  15  คน  นักการภารโรง 1 คน  มีอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  จำนวน 2 หลัง 16 ห้องเรียน  แบ่งเป็นห้องเรียน 11 ห้อง  ห้องปฏิบัติการ  3 ห้อง คือห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องผู้บริหารและห้องแนะแนว  ห้องพักครู  อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล และสนามวอลเลย์บอล

 

 กลับสู่หน้าหลัก

 

 
             
 

โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน    อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
โทร.๐๓๖ ๔๙๐ ๑๔๕
ที่อยู่ ๑๙๘ หมู่  ๘ ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๔๐