....ยินดีต้อนรับสู่เว้บไซต์โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป.ลบ.2 ......
     กลับหน้าหลัก


 การจัดการศึกษายุคใหม่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะพิสัย พุทธิพิสัย และ จิตพิสัยสมบูรณ์ สถานศึกษาได้เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายและเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด ดังนั้นสถานศึกษาจึงจัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้จากแหล่งการเรียนรู้และแหล่งวิทยาการภายนอกประเภทต่างๆ จากความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน
ประจำปี 2561 ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 8 ตุลาคม 2561
   
   
   
หน้าหลัก         ด้านบน